Regulamin uczestnictwa w zajęciach sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z zajęć oraz funkcjonowania sekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. Regulamin określa prawa i obowiązki osób zgłaszających swój udział w zajęciach sekcji, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Miejskiego Ośrodka Kultury jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sekcje. Każdy potencjalny Uczestnik z chwilą zgłaszania swojego udziału lub udziału dziecka w zajęciach w ramach sekcji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może uczestniczyć w zajęciach po uprzednim wyrażeniu akceptacji i wypełnieniu wszystkich jego postanowień.

Art. I: Definicje i skróty:

 1. Sekcja – to kierunek działalności prowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, dotyczący konkretnej dziedziny sztuki, którego podstawą jest szeroko pojęta edukacja i rozwój twórczych pasji. W MOK funkcjonują stale sekcje: taneczne, plastyczne, muzyczne, językowe, teatralne, szachowe, fotograficzne i inne.
 2. MOK – Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.
 3. Uczestnik – osoba fizyczna uczestnicząca w zajęciach w sekcji/ach MOK, bądź prawny opiekun dziecka uczestniczącego w zajęciach w sekcji/ach MOK.
 4. Instruktor/animator – osoba prowadząca zajęcia w ramach sekcji.
 5. BOK – Biuro Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Kultury

Art. II: Uczestnictwo w zajęciach w ramach sekcji:

 1. Sekcje działają zgodnie z kalendarzem obowiązującym w szkolnictwie, dotyczy to szczególnie przerwy zimowej i letniej oraz przerw świątecznych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w ramach sekcji MOK jest zapisanie w terminie zgłoszeń potencjalnego uczestnika zajęć w Biurze Obsługi Klienta MOK z zastrzeżeniem wolnych miejsc w danej grupie, a także wypełnienie i złożenie w BOK lub u instruktora „Deklaracji uczestnictwa w zajęciach”, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie wszystkich jego postanowień.
  2.1 W przypadku braku miejsc na liście Uczestników danej sekcji tworzona jest lista rezerwowa, z której kolejno dopisywane są osoby w miejsce Uczestników, którzy nie spełnili wymogów regulaminowych bądź zrezygnowali z uczestnictwa w sekcji.
 3. Uczestnik sekcji zobowiązuje się terminowo do 15-ego każdego miesiąca uiszczać opłatę za zajęcia w Biurze Obsługi Klienta MOK. Opłata ma charakter stały, jest składką miesięczną i nie podlega zwrotowi. Wyjątek stanowi sekcja „Aerobik”, gdzie opłata obowiązuje za pojedyncze zajęcia, są one wówczas karnetowane. Opłata za niewykorzystany karnet również nie podlega zwrotowi.
 4. W uzasadnionych przypadkach, przy wcześniejszym zgłoszeniu u instruktora, istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika z miesięcznej opłaty w przypadku, gdy nieobecność Uczestnika jest uzasadniona (wyjazd do „zielonej szkoły”, sanatorium, itd.), a instruktor poinformowany jest o tym przed faktem. Zgłoszeń tych należy dokonywać w formie pisemnej.
 5. Nie ma możliwości zwrotu opłaty za pojedyncze zajęcia lub po fakcie zaistnienia dłuższej nieobecności.
 6. Wysokość składek ustalana jest na każdy kolejny rok szkolny i nie podlega zmianie w trakcie jego trwania.
 7. Nieobecność na zajęciach dłuższa niż dwa tygodnie powinna być zgłoszona u instruktora. Nieobecność dłuższa niż miesiąc, a niezgłoszona u instruktora, skutkuje wykreśleniem z listy Uczestników sekcji.
 8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w sekcji Uczestnik ma obowiązek: zgłosić ten fakt instruktorowi przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego, uregulować odpłatność za ostatni rozpoczęty miesiąc.

Art. III: Prawa i obowiązki Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie:

 1. MOK w Głogowie, jako organizator zajęć w ramach sekcji, zobowiązuje się do rzetelnego sprawdzania kandydatów na instruktorów pod względem posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz predyspozycji osobistych do prowadzenia zajęć.
 2. MOK zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych oraz materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć w ramach sekcji, z wyjątkiem sytuacji, gdy pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych spoczywa na Uczestniku.
 3. MOK zobowiązuje się przestrzegać kalendarza szkolnego, ustanawiając dniami wolnymi od zajęć w sekcjach te dni, które obowiązują w szkolnictwie. Składka miesięczna nie podlega zmianie, z wyjątkiem uchylenia Art.III pkt. 3 przez Dyrektora placówki i podjęcia innej decyzji, ale tylko w celu zmniejszenia, a nie zwiększenia opłaty.
 4. W przypadku odwołania zajęć z powodu niedyspozycji instruktora, MOK zobowiązuje się do:
  4.1 Odpracowania w/w zajęć w innym terminie, jednak nie dłuższym niż miesiąc od odwołanych zajęć.
  4.2 Zorganizowania zastępstwa na w/w zajęcia.
  4.3 Zmniejszenia wysokości opłaty miesięcznej względem ilości odwołanych zajęć w danym miesiącu, jeżeli punkty 4.1 - 2 nie mają zastosowania.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez MOK w sytuacjach wyjątkowych, przez które rozumie się: żałobę narodową, klęski żywiołowe, sytuacje niezależne od MOK; składka miesięczna może ulec zmianie na korzyść Uczestnika, a stosowną decyzję podejmuje Dyrektor MOK w porozumieniu z Kierownikiem Działu Artystycznego.
 6. MOK ma prawo zawiesić zajęcia w dowolnym momencie działania sekcji na dowolny okres lub rozwiązać sekcję, wówczas Uczestnik nie pokrywa kosztów miesięcy, w których nie odbędą się zajęcia. Nie zwraca się kosztów poniesionych przez Uczestnika za miesiące, w których sekcja funkcjonowała.
 7. W przypadku nie wypełniania przez Uczestnika postanowień regulaminowych lub nie przestrzegania podstawowych zasad kultury i higieny osobistej oraz norm zachowania, przyjętych za poprawne w społeczeństwie, Dyrektor MOK na wniosek instruktora ma prawo podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z listy.
 8. MOK zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

Art. IV: Sprawy sporne:

 1. W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Dyrektor MOK. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.